Ченемдик документтер

Уставы

Ченемдик документтер

 

Сертификат

Ченемдик документтер

 

Күбөлүк

Ченемдик документтер

 

Информация по “Попечительскому Совету”  УК АФМШЛ №61

Состав Попечительского совета

МЕКТЕПТИК БИЛИМ БЕРYY ЧOЙРOСYНYН КООПСУЗДУГУНУН СТАНДАРТТАРЫНЫН ТОПТОМУ

Ченемдик документтер